Flytrip.grFlytrip.gr
Forgot password?

Αναχωρήσεις κάθε Πέμπτη πρωί και βράδυ για Κωσταντινούπολη από 125 ευρώ

Αναχωρήσεις όλο το 2019 κάθε Πέμπτη πρωί και βράδυ για Κωνσταντινούπολη 

Την ονόμασαν σταυροδρόμι των πολιτισμών, Βασίλισσα των πόλεων,πρωτεύουσα τεσσάρων διαδοχικών αυτοκρατοριών: της Ρωμαϊκής, της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας (324 -1453), της βραχύβιας Λατινικής (1204-1261) και της Οθωμανικής (1453 -1922).

Είναι η μοναδική πόλη που είναι χτισμένη επάνω σε δύο ηπείρους, Ευρώπη και Ασία. Η πόλη των αισθήσεων, των γεύσεων της ανατολής, της μοναδικής κληρονομιάς της και του ένδοξου παρελθόντος της.

Για τους Τούρκους Istanbul, για εμάς τους Έλληνες Κωνσταντινούπολη, η πόλη της καρδιάς μας.

1. Πρόγραμμα εκδρομής

Κωνσταντινούπολη – Βόσπορος  4 ημέρες / 2 νύχτες 

Αναχώρηση Πέμπτη βράδυ αναχώρηση 22.00 μ.μ

1η ημέ­ρα : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΚΩΝ/ΠΟΛΗ (​​630 χλμ)

Συγκέ­ντρω­ση στα γρα­φεία μας και ανα­χώ­ρη­ση στις 22:00μμ. Με τις απα­ραί­τη­τες στά­σεις, φθά­νου­με στα σύ­νο­ρα των Κήπων , Τελω­νεια­κός έλεγ­χος  και ελεύ­θε­ρος  χρό­νος στα αφο­ρο­λό­γη­τα είδη. Μπαί­νο­ντας στην Ανα­το­λι­κή Θράκη περ­νά­με έξω από την Κεσά­νη, Μάλ­γα­ρα και Ραι­δε­στό, τα­ξι­δεύ­ο­ντας πα­ράλ­λη­λα με την ακτή της Θάλασ­σας του Μαρ­μα­ρά. Άφιξη στην Κων­στα­ντι­νού­πο­λη νω­ρίς το πρωί.

2η ημέ­ρα :Ι­.ΜΟ­ΝΗ­ ΖΩ­Ο­ΔΟ­ΧΟΥ­ ΠΗ­ΓΗ­Σ- ΚΑ­ΠΑ­ΛΙ­ ΤΣΑΡ­ΣΙ­ -Α­ΓΥ­ΠΤΙΑ­ΚΗ­ Α­ΓΟ­ΡΑ

Θα επι­σκε­φτού­με την Ι.Μονή της Ζωο­δό­χου Πηγής, όπου σύμ­φω­να με τον θρύ­λο έγι­νε το θαύ­μα με τα ψά­ρια, την ημέ­ρα της Αλω­σης. Συνε­χί­ζου­με στην σκε­πα­στή αγο­ρά της πό­λης, το Καπα­λί Τσαρ­σί με τα 4.000 κα­τα­στή­μα­τα, όπου θα έχου­με ελεύ­θε­ρο χρό­νο για αγο­ρές, χω­ρίς να πα­ρα­λεί­ψου­με το απα­ραί­τη­το πα­ρα­δο­σια­κό «πα­ζά­ρι». Στον χρό­νο αυτό έχου­με την ευ­και­ρία να κά­νου­με την βόλ­τα μας και στην Αιγυ­πτια­κή αγο­ρά(Μισίρ τσαρ­σί). Τακτο­ποί­η­ση στο ξε­νο­δο­χείο και χρό­νος ελεύ­θε­ρος. Το από­γευ­μα προ­τεί­νου­με μια πρώ­τη γνω­ρι­μία με την πόλη, περ­πα­τώ­ντας στα γρα­φι­κά και πο­λύ­βουα σο­κά­κια της λε­ω­φό­ρου Ιστι­κλάλ, θα εν­θου­σια­στεί­τε…

3η ημέ­ρα: ΒΟ­ΣΠΟ­ΡΟ­Σ – Α­ΝΑ­ΚΤΟ­ΡΑ­ ΝΤΟΛ­ΜΑ­ ΜΠΑ­ΞΕ­ – Α­Γ.ΣΟ­ΦΙΑ­ – ΒΑ­ΣΙ­ΛΙ­ΚΗ­ ΔΕ­ΞΑ­ΜΕ­ΝΗ­ – ΒΥ­ΖΑ­ΝΤΙ­ΝΟ­Σ ΙΠ­ΠΟ­ΔΡΟ­ΜΟΣ

Πρω­ι­νό στο ξε­νο­δο­χείο και η μέρα μας αρ­χί­ζει με την προ­αι­ρε­τι­κή κρουα­ζιέ­ρα στα στε­νά του χι­λιο­τρα­γου­δι­σμέ­νου Βοσπό­ρου, όπου, από θα­λάσ­σης, θα θαυ­μά­σου­με τα πα­λαιά χω­ριά αλλά και τις σύγ­χρο­νες αρι­στο­κρα­τι­κές συ­νοι­κί­ες, φτά­νο­ντας μέ­χρι την δεύ­τε­ρη κρε­μα­στή γέ­φυ­ρα του Βοσπό­ρου. Αμέ­σως μετά θα επι­σκε­φτού­με το ανά­κτο­ρο Ντολ­μα Μπαξε,την τε­λευ­ταία κα­τοι­κία των Οθω­μα­νών Σουλ­τά­νων ,με τη πρω­το­φα­νή χλι­δή του, χτι­σμέ­νο στην ακτή του Βοσπό­ρου .Στη συ­νέ­χεια θα με­τα­βού­με στο ιστο­ρι­κό κέ­ντρο, για να θαυ­μά­σου­με  και να ξε­να­γη­θού­με στο θαύ­μα της αρ­χι­τε­κτο­νι­κής μέ­χρι και σή­με­ρα την Του Θεού Αγία Σοφία ,την υπό­γεια Βασι­λι­κή Δεξα­με­νή του Ιου­στι­νια­νού με το ιδιαί­τε­ρα ατμο­σφαι­ρι­κό της πε­ρι­βάλ­λον. Ακόμη θα δού­με το Μπλε τζα­μί, το Βυζα­ντι­νό Ιππό­δρο­μο με τον Αιγυ­πτια­κό Οβε­λί­σκο, την Ελι­κτή Στήλη των Δελ­φών, τη στή­λη του Κων­στα­ντί­νου, την Γερ­μα­νι­κή κρή­νη του 1898, το Μίλιον και τα λου­τρά της Ρωξε­λά­νης (Χιου­ρέμ). Επι­στρο­φή στο ξε­νο­δο­χείο και το βρά­δυ προ­αι­ρε­τι­κή έξο­δο σε νυ­χτε­ρι­νό κέ­ντρο με Οριε­ντάλ μου­σι­κή, πα­ρα­δο­σια­κούς χο­ρούς και τρα­γού­δια.

4η ημέ­ρα: ΚΩΝ/ΠΟΛΗ – ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ – ΠΑΝΑΓΙΑ ΒΛΑΧΕΡΝΩΝ – ΕΝΥΔΡΕΙΟ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ  (630χλμ)

Πρω­ι­νό και επί­σκε­ψη στο Ορθό­δο­ξο Οικου­με­νι­κό Πατριαρ­χείο στο Φανά­ρι και στο Αγί­α­σμα της Πανα­γί­ας των Βλα­χερ­νών, όπου εψά­λει για πρώ­τη φορά ο Ακά­θι­στος ʼΥμνος το 626 μ.χ. Στην συ­νέ­χεια θα κα­τευ­θυν­θού­με στο ISTAN­BUL FO­RUM, ένα από τα πλέ­ον σύγ­χρο­να εμπο­ρι­κά κέ­ντρα της Κων­στα­ντι­νού­πο­λης, όπου θα επι­σκε­φθού­με το Aqua­rium (ενυ­δρείο), στο οποίο εκτί­θε­νται πάνω από 10.000 δια­φο­ρε­τι­κά είδη θα­λασ­σι­νών και ψα­ριών. Ανα­χώ­ρη­ση για τα σύ­νο­ρα, τε­λω­νεια­κός έλεγ­χος και με εν­διά­με­σες στά­σεις καθʼο­δόν, άφι­ξη στη Θεσ­σα­λο­νί­κη.

Περι­λαμ­βά­νο­νται:

Μετα­φο­ρές-με­τα­κι­νή­σεις με υπε­ρυ­ψω­μέ­νο κλι­μα­τι­ζό­με­νο λε­ω­φο­ρείο. Τη δια­μο­νή σε επι­λεγ­μέ­να ξε­νο­δο­χεία. Επι­λεγ­μέ­νη δια­τρο­φή. Συνο­δό -αρ­χη­γό του γρα­φεί­ου μας. Ξενα­γή­σεις-πε­ρι­η­γή­σεις σύμ­φω­να με το πρό­γραμ­μα. Ασφά­λεια αστι­κής ευ­θύ­νης.

Δεν πε­ρι­λαμ­βά­νο­νται:

Εισό­δους μου­σεί­ων και αρ­χαιο­λο­γι­κών χώ­ρων, κρουα­ζιέ­ρες, επι­πλέ­ον γεύ­μα­τα, ποτά και ότι ανα­φέ­ρε­ται στο πρό­γραμ­μα ως προ­αι­ρε­τι­κό, προ­τει­νό­με­νο ή εξ’ ιδί­ων.

Σημεί­ω­ση : Το πρό­γραμ­μα εί­ναι δυ­να­τόν να εκτε­λε­στεί και με δια­φο­ρε­τι­κή σει­ρά, ανα­λό­γως των το­πι­κών αρ­γιών ή εορ­τών.

Τα δω­μά­τια πα­ρα­λαμ­βά­νο­νται μετά τις 14:00μμ

Κωνσταντινούπολη-Βόσπορος  1000 & 1 νύχτες ,4 ημέρες / 3 νύχτες

Αναχώρηση  Πέμπτη πρωί

1η ημέ­ρα : ΘΕΣ/ΝΙΚΗ – ΚΩΝ/ΠΟΛΗ (​​620 χλμ)

Ανα­χώ­ρη­ση στις 06.00πμ από τα γρα­φεία μας και με τις απα­ραί­τη­τες στά­σεις, φθά­νου­με στα σύ­νο­ρα. Έλεγ­χος δια­βα­τη­ρί­ων και χρό­νος ελεύ­θε­ρος στα αφο­ρο­λό­γη­τα είδη. Μπαί­νο­ντας στην Ανα­το­λι­κή Θράκη περ­νά­με έξω από την Κεσά­νη, Μάλ­γα­ρα και Ραι­δε­στό, τα­ξι­δεύ­ο­ντας πα­ράλ­λη­λα με την ακτή της Θάλασ­σας του Μαρ­μα­ρά. Άφιξη στην Κων­στα­ντι­νού­πο­λη το από­γευ­μα. Τακτο­ποί­η­ση στο ξε­νο­δο­χείο και χρό­νος ελεύ­θε­ρος. Το από­γευ­μα μια πρώ­τη γνω­ρι­μία με την πόλη περ­πα­τώ­ντας στα όμορ­φα και γρα­φι­κά στε­νά του πε­ζό­δρο­μου του Πέραν, θα σας εν­θου­σιά­σει…

2η μέρα:ΜΟ­ΝΗ­ ΤΗ­Σ ΧΩ­ΡΑ­Σ- Ι­. ΜΟ­ΝΗ­ ΖΩ­Ο­ΔΟ­ΧΟΥ­ ΠΗ­ΓΗ­Σ- ΘΕ­Ο­ΔΟ­ΣΙΑ­ΝΑ­ ΤΕΙ­ΧΗ­- Α­Γ. ΣΟ­ΦΙΑ­- ΒΑ­ΣΙ­ΛΙ­ΚΗ­ ΔΕ­ΞΑ­ΜΕ­ΝΗ­- ΙΠ­ΠΟ­ΔΡΟ­ΜΟ­Σ-ΣΚΕ­ΠΑ­ΣΤΗ­ Α­ΓΟ­ΡΑ

Σήμε­ρα η μέρα μας θα ξε­κι­νή­σει με την επί­σκε­ψη στην ιστο­ρι­κή Μονή της Χώρας, με τα υπέ­ρο­χα ψη­φι­δω­τά, το κα­λύ­τε­ρο δείγ­μα της βυ­ζα­ντι­νής αγιο­γρα­φί­ας του 14ου αιώ­να. Στην συ­νέ­χεια θα επι­σκε­φθού­με το αγί­α­σμα της Ζωο­δό­χου Πηγής (Μπα­λου­κλή), όπου σύμ­φω­να με τον θρύ­λο έγι­νε το θαύ­μα με τα ψά­ρια την ημέ­ρα της άλω­σης, και τους τά­φους των Πατριαρ­χών. Συνε­χί­ζο­ντας πα­ράλ­λη­λα με τα Θεο­δο­σια­νά τεί­χη, φτά­νου­με στο ιστο­ρι­κό κέ­ντρο και ακο­λου­θεί η ξε­νά­γη­ση στην του Θεού Αγ. Σοφία και στην υπό­γεια Βασι­λι­κή Δεξα­με­νή του Ιου­στι­νια­νού. Θα δού­με επί­σης το μί­λιον, τα λου­τρά της Ρωξε­λά­νης (Χιου­ρέμ), το Μπλε τζα­μι, τον Βυζα­ντι­νό Ιππό­δρο­μο με τον Αιγυ­πτια­κό Οβε­λί­σκο, την στή­λη του Τρι­κά­ρη­νου όφε­ως, την στή­λη του Κων/​​νου και την Γερ­μα­νι­κή Κρήνη του 1898.Ακο­λου­θεί η επί­σκε­ψή μας στην Σκε­πα­στή Αγορά της Πόλης, όπου θα έχου­με ελεύ­θε­ρο χρό­νο να κά­νου­με τις αγο­ρές μας με το απα­ραί­τη­το φυ­σι­κά «πα­ζά­ρι».Επι­στρο­φή στο ξε­νο­δο­χείο για ξε­κού­ρα­ση και για το βρά­δυ προ­τεί­νου­με προ­αι­ρε­τι­κό δεί­πνο στις ψα­ρο­τα­βέρ­νες του Κουμ Καπί με βιο­λιά και λα­ού­τα. Δια­νυ­κτέ­ρευ­ση.

3η μέρα:ΚΡΕ­ΜΑ­ΣΤΗ­ ΓΕ­ΦΥ­ΡΑ­ ΤΟΥ­ ΒΟ­ΣΠΟ­ΡΟΥ­- ΧΑΛ­ΚΗ­ΔΟ­ΝΑ­- ΧΑΛ­ΚΗ­- ΘΕ­Ο­ΛΟ­ΓΙ­ΚΗ­ ΣΧΟ­ΛΗ­- ΠΡΙ­ΓΚΗ­ΠΟΣ

Μετά το πρω­ι­νό μας ανα­χω­ρού­με για την Χαλ­κη­δό­να (ση­με­ρι­νό Ka­di­koy) δια­σχί­ζο­ντας την πρώ­τη κρε­μα­στή γέ­φυ­ρα του Βοσπό­ρου. Φτά­νου­με στην Χαλ­κη­δό­να και έχου­με ελεύ­θε­ρο χρό­νο για βόλ­τα στα σο­κά­κια και επί­σκε­ψη στον Ι­.Ν.της Α­Γ. ΕΥ­ΦΗ­ΜΙΑ­Σ. Συνε­χί­ζου­με για την Χάλκη ση­με­ρι­νό ( Hey­be­lia­da) για να επι­σκε­φθού­με την πε­ρί­φη­μη Θεο­λο­γι­κή σχο­λή της Χάλ­κης και τον ναό της Α­Γ. ΤΡΙΑ­ΔΑ­Σ με την θαυ­μα­τουρ­γή ει­κό­να της Πανα­γί­ας της Παυ­σο­λύ­πης. Στην συ­νέ­χεια ανα­χω­ρού­με για την Πρί­γκη­πο (ση­με­ρι­νό Buyu­ka­da) και εκεί θα έχου­με χρό­νο ελεύ­θε­ρο να κά­νου­με τον γύρο του νη­σιού με τις πα­ρα­δο­σια­κές άμα­ξες με τα άλο­γα, όπου θα θαυ­μά­σου­με τις υπέ­ρο­χες ξύ­λι­νες επαύ­λεις με τους ολάν­θι­στους κή­πους. Για όσους επι­θυ­μούν προ­τεί­νου­με την ανά­βα­ση-προ­σκύ­νη­μα στον θαυ­μα­τουρ­γό Αι Γιώρ­γη τον Κου­δου­νά, που βρί­σκε­ται στο ψη­λό­τε­ρο ση­μείο του νη­σιού με υπέ­ρο­χη θέα. Γεύμα ατο­μι­κά στις πα­ρα­θα­λάσ­σιες τα­βέρ­νες του νη­σιού και επι­στρο­φή το από­γευ­μα στην ευ­ρω­παι­κή ακτή της Πόλης με το πλοίο της γραμ­μής από όπου θα θαυ­μά­σου­με και τα υπό­λοι­πα δύο νη­σιά την Αντι­γό­νη και την Πρώτη. Άφιξη στο λι­μά­νι και με­τα­φο­ρά στο ξε­νο­δο­χείο για ξε­κού­ρα­ση.Δια­νυ­κτέ­ρευ­ση.

4η μέρα:ΚΡΟΥΑ­ΖΙΕ­ΡΑ­ ΒΟ­ΣΠΟ­ΡΟΥ­- ΝΤΟΛ­ΜΑ­ ΜΠΑ­ΞΕ­- ΧΩ­ΡΙΑ­ ΤΟΥ­ ΒΟ­ΣΠΟ­ΡΟΥ­- ΛΕ­ΒΕ­ΝΤ- ΟΥ­ΡΑ­ΝΟ­ΞΥ­ΣΤΗ­Σ SA­PH­FI­RE-MI­NIA­TU­RK

Πρω­ι­νό στο ξε­νο­δο­χείο και επί­σκε­ψη-ξε­νά­γη­ση στο ανά­κτο­ρο Ντολ­μά Μπαξέ, την τε­λευ­ταία κα­τοι­κία των Οθω­μα­νών σουλ­τά­νων, με την πρω­το­φα­νή χλι­δή του, χτι­σμέ­νο στην ακτή του Βοσπό­ρου. Ακο­λου­θεί η προ­αι­ρε­τι­κή μας βαρ­κά­δα στα στε­νά του χι­λιο­τρα­γου­δι­σμέ­νου Βοσπό­ρου, όπου από θα­λάσ­σης θα θαυ­μά­σου­με τα πα­λαιά χω­ριά αλλά και τις σύγ­χρο­νες αρι­στο­κρα­τι­κές συ­νοι­κί­ες, φτά­νο­ντας μέ­χρι την δεύ­τε­ρη κρε­μα­στή γέ­φυ­ρα θα επι­στρέ­ψου­με πλέ­ο­ντας πα­ράλ­λη­λα της ασια­τι­κής ακτής στο ση­μείο από όπου ξε­κι­νή­σα­με. θα συ­νε­χί­σου­με οδι­κώς κατά μή­κος της ευ­ρω­παι­κής ακτής περ­νώ­ντας μέσα από τα χω­ριά του Βοσπό­ρου (Μ. Ρεύμα, Μπε­μπέκ, Στενή, Νιχώ­ρι, μέ­χρι και τα Θερα­πειά). Καθʼο­δόν θα θαυ­μά­σου­με το πα­ρελ­θόν αλλά και το πα­ρόν του Βοσπό­ρου, με τα αρ­χο­ντι­κά και τις σύγ­χρο­νες υπερ­πο­λυ­τε­λείς κα­τοι­κί­ες, κα­τα­λή­γο­ντας στο Λεβέντ (το Μαν­χά­ταν της Κων/​​πο­λης) με τους ου­ρα­νο­ξύ­στες και τα υπερ­σύγ­χρο­να εμπο­ρι­κά κέ­ντρα. Επί­σκε­ψη στον ψη­λό­τε­ρο ου­ρα­νο­ξύ­στη της Τουρ­κί­ας τον Sa­ph­fi­re όπου πλη­ρώ­νου­με ει­σι­τή­ριο για να με­τα­φερ­θού­με σε ένα 1ʼλε­πτό κυ­ριο­λε­κτι­κά στην τα­ρά­τσα του με την εκ­πλη­κτι­κή θέα σε όλη την Πόλη μέ­χρι τον Εύξει­νο Πόντο.Επι­στρο­φή στο ξε­νο­δο­χείο και το βρά­δυ προ­αι­ρε­τι­κό γλέ­ντι σε νυ­χτε­ρι­νό κέ­ντρο με ορια­ντάλ μου­σι­κή και πα­ρα­δο­σια­κούς χο­ρούς. Δια­νυ­κτέ­ρευ­ση.

5η μέρα: ΟΙ­ΚΟΥ­ΜΕ­ΝΙ­ΚΟ­ ΠΑ­ΤΡΙΑΡ­ΧΕΙΟ­- Α­ΓΙΑ­ΣΜΑ­ ΤΗ­Σ ΠΑ­ΝΑ­ΓΙΑ­Σ ΤΩ­Ν ΒΛΑ­ΧΕΡ­ΝΩ­Ν- ISTAN­BUL FO­RUM- Ε­ΝΥ­ΔΡΕΙΟ­- Ε­ΠΙ­ΣΤΡΟ­ΦΗ

Πρω­ι­νό και επί­σκε­ψη στο Ορθό­δο­ξο Οικου­με­νι­κό Πατριαρ­χείο στο Φανά­ρι, στο Αγί­α­σμα της Πανα­γί­ας των Βλα­χερ­νών, όπου εψά­λει για πρώ­τη φορά ο Ακά­θι­στος Ύμνος το 626 μ. Χ. Στην συ­νέ­χεια θα κα­τευ­θυν­θού­με στο ISTAN­BUL FO­RUM, ένα από τα πλέ­ον σύγ­χρο­να εμπο­ρι­κά κέ­ντρα της Κων­στα­ντι­νού­πο­λης, όπου θα επι­σκε­φθού­με το Aqua­rium (Ενυ­δρείο), όπου εκτί­θε­νται πάνω από 10000 δια­φο­ρε­τι­κά θα­λασ­σι­νών ει­δών & ψα­ριών. Άφιξη στα σύ­νο­ρα, τε­λω­νεια­κός έλεγ­χος και με εν­διά­με­σες στά­σεις κα­θο­δόν, άφι­ξη στη Θεσ­σα­λο­νί­κη.

                                                                                                                                               

                                                                                                ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 4 μέρες 2 νύχτες 

Περι­λαμ­βά­νο­νται:

Μετα­φο­ρές-με­τα­κι­νή­σεις με υπε­ρυ­ψω­μέ­νο κλι­μα­τι­ζό­με­νο λε­ω­φο­ρείο.

Τη δια­μο­νή σε επι­λεγ­μέ­να ξε­νο­δο­χεία.

Επι­λεγ­μέ­νη δια­τρο­φή.

Συνο­δό -αρ­χη­γό του γρα­φεί­ου μας.

Ξενα­γή­σεις-πε­ρι­η­γή­σεις σύμ­φω­να με το πρό­γραμ­μα.

Ασφά­λεια αστι­κής ευ­θύ­νης.

Δεν πε­ρι­λαμ­βά­νο­νται:

Εισό­δους μου­σεί­ων και αρ­χαιο­λο­γι­κών χώ­ρων, κρουα­ζιέ­ρες, επι­πλέ­ον γεύ­μα­τα, ποτά και ότι ανα­φέ­ρε­ται στο πρό­γραμ­μα ως προ­αι­ρε­τι­κό, προ­τει­νό­με­νο ή εξ’ ιδί­ων.

Σημεί­ω­ση: Το πρό­γραμ­μα εί­ναι δυ­να­τόν να εκτε­λε­στεί και με δια­φο­ρε­τι­κή σει­ρά, ανα­λό­γως των το­πι­κών αρ­γιών ή εορ­τών.

Η εκ­δρο­μή στα Πρι­γκι­πό­νη­σα, πραγ­μα­το­ποιεί­ται ανα­λό­γως των και­ρι­κών συν­θη­κών.

 

Χρήσιμες πληροφορίες για την εκδρομή

  • Μπορείτε να ταξιδέψετε με διαβατήριο που η λήξη του είναι μεγαλύτερη των 6 μηνών πριν την ημερομηνία εξόδου από τα σύνορα
  • Μπορείτε να ταξιδέψετε με ταυτότητα που έχει εκδοθεί εντός δεκαπενταετίας πριν την ημερομηνία εξόδου από τα σύνορα
  • Η θερμοκρασία στην Κωνσταντινούπολη είναι ίδια με της Ελλάδος και ειδικότερα της Θεσσαλονίκης.
  • Συνάλλαγμα μπορείτε να προμηθευτείτε είτε στα σύνορα, είτε σε ανταλλακτήρια στην Κωνσταντινούπολη, αν και οι πληρωμές σε ευρώ είναι ευρύτατα αποδεκτές σε ολόκληρη την χώρα.
  • Καλό θα ήταν να έχετε μαζί σας, μικρά χαρτονομίσματα του ευρώ, (5€, 10€ & 20€). Αποφύγετε τα μεγάλα χαρτονομίσματα του ευρώ αλλά και τα κέρματα του ευρώ.
  • Για τις επικοινωνίες σας μπορείτε να ενεργοποιήσετε στην υπηρεσία περιαγωγής, αυθημερόν, σε οποιαδήποτε εταιρία κινητής τηλεφωνίας είστε συνδρομητές.
  • Κατά την διάρκεια της εκδρομής σας, πίνετε πάντα εμφιαλωμένο νερό !!!
Προορισμός

Η μαγεία, η κουλτούρα και ο ρομαντισμός που αποπνέει η Κωνσταντινούπολη, δεν περιγράφονται με λόγια. Με σημαντικά ιστορικά κτήρια και μνημεία, νέες αίθουσες τέχνης και μουσεία, με πανέμορφα φυσικά τοπία και έντονη νυχτερινή ζωή, η «βασιλεύουσα» δε μοιάζει με καμιά άλλη πόλη.

Καμία λέξη δε μπορεί να περιγράψει τη μαγεία που νιώθει κανείς όταν περπατά στη γέφυρα του Γαλατά το σούρουπο, με τους δεκάδες ψαράδες να δολώνουν τα αγκίστρια τους στη θάλασσα του Βοσπόρου και τους γλάρους να «στολίζουν» τον ουρανό σα λευκά, ιπτάμενα λουλούδια. Καμία λέξη δε μπορεί να περιγράψει την αίσθηση του να χάνεσαι στα απέραντα παζάρια του Sultanahmet, τα γεμάτα αρώματα, γεύσεις και ήχους ή να απολαμβάνεις ένα χαλαρωτικό ατμόλουτρο σε ένα από τα παραδοσιακά χαμάμ.

Με σημαντικά ιστορικά κτήρια και μνημεία, νέες αίθουσες τέχνης και μουσεία, αλλά και πανέμορφα φυσικά τοπία, αποτελεί έναν ιδιαίτερα ενδιαφέροντα προορισμό κατά τη διάρκεια της ημέρας. Αλλά και τη νύχτα, οι επιλογές για διασκέδαση, είναι αμέτρητες: Από τα ανοιχτά bar με θέα το Βόσπορο και τα indie clubs, στα υπόγεια basement jazz καφέ και στα εναλλακτικά rock bars κι από τα venues με τούρκικη folk στα ιδιαίτερα καλαίσθητα dance clubs στη Beyoğlu.

 

Αγιά Σοφιά – Είσοδος 65 τούρκικες λίρες (περίπου 10,85 €)

Ανήκει στις κορυφαίες δημιουργίες της βυζαντινής ναοδομίας, έχει πρωτοποριακό σχεδιασμό και υπήρξε σύμβολο της πόλης, τόσο κατά τη βυζαντινή όσο και κατά την οθωμανική περίοδο.

Η Αγία Σοφία ή Αγιά-Σοφιά, ήταν από το 360 μέχρι το 1453 ορθόδοξος καθεδρικός ναός της Κωνσταντινούπολης, με εξαίρεση την περίοδο 1204 – 1261 κατά την οποία ήταν ρωμαιοκαθολικός ναός, ενώ μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης μετατράπηκε σε τέμενος, μέχρι το 1934 και αποτελεί σήμερα μουσειακό χώρο (τουρκικά Ayasofya Müzesi). Εκτός από τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό της, η Αγία Σοφία ξεχωρίζει επίσης για τον πλούσιο εσωτερικό διάκοσμό της, που σε μεγάλο βαθμό καταστράφηκε στην πορεία του χρόνου.

Η Αγιά Σοφιά βρίσκεται την παλιά πόλη, Sultanahmet και συνήθως υπάρχουν ουρές για να την επισκεφτείτε. Φροντίστε λοιπόν να αποφύγετε τις ώρες αιχμής.

Βυζαντινός Ιππόδρομος Δωρεάν είσοδος

Μπλε τζαμί Δωρεάν είσοδος

Παλάτι TopkapiΕίσοδος 60 Τουρκικές λίρες (10 € περίπου)

Kapalı Çarşı (Μεγάλο Παζάρι)Δεν απαιτείτε είσοδος

Αγορά Μπαχαρικών ή Αιγυπτιακή Αγορά (Misir Carsisi)Δεν απαιτείτε είσοδος

Κρουαζιέρα στο Βόσπορο 15 ευρώ

Πριγκηπονήσια Εισιτήριο με καραβάκι 5 ευρώ

Ντολμά Μπαχτσε Είσοδος 60 Τούρκικες λίρες (περίπου 10 €)

Γέφυρα του Βοσπόρου Δεν απαιτείτε είσοδος

Πύργος του Γαλατά

Οικουμενικό Πατριαρχείο και Φανάρι

Παναγία Βλαχερνών

Μεγάλη του Γένους Σχολή

Χαμάμ

 

 

Ακολουθήστε μας: